top of page

【上一篇有仇恨言論?】尋日我哋就平機會建議立法禁止「族內歧視」出咗個post,但係Instagram指個post屬於仇恨言論,就將佢刪除咗。


重申返香港人同支那人係唔同嘅種族嚟,但平機會就混為一談,依家仲建議立法強迫香港人去接受佢哋嘅文化。


每個文化都有佢優劣嘅地方,而每個民族都有擇優而取嘅天性,表達喜惡都被港共屈成係歧視,不斷以唔同手段去模糊我哋嘅民族身份,咁樣同種族清洗有乜分別。


//原文可以喺呢到睇//


5 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page