top of page

【拒絕承認選舉結果】今次立法會選舉投票率低至30.2%,而90席當中有89席為建制、親共派^。


我哋LIBERKONG拒絕承認嘅唔止係今次選舉結果,更加係港共政權嘅管治地位。


投票率正正反映一個選舉嘅認受性,甚至係人民對管治者嘅認可。今次投票率係歷來最低紀錄,差唔多全數都係親共派。但無論結果如何,一場被操縱、有篩選、違法違義嘅選舉就唔值得人民去參與。即使港共以各種手段去掩飾都好,「民主」、「公平」、「公正」已經蕩然無存。香港政府再唔係代表香港人嘅政府,真正落實「愛國者治港」,一黨獨裁已經擺在眼前。


^資料來源:https://thestandnews.page.link/LvmxJe855kT1LpK2A22 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page