top of page

【政黨參選 令人懷疑存在價值】


今年嘅立法會選舉係徹頭徹尾比港共做show,懶係仲有民主嘅舞台。由國安法實施清算反對派,立法會早就變咗一言堂,依家一再強調「愛國者治港」,好明顯係再次向香港人重申立法會已經變成港共嘅舉手機器。


一個唔可以真正代表民意嘅偽選舉,有意作為代議士嘅人選擇唔參與先係正常嘅諗法,絕對唔係鄭月娥所講嘅奇怪^。反而明知選舉已經黑箱作業但又去參選嘅人,某程度上等同認同呢個偽選舉制度,或者天真地認為可以喺體制內改變。所以當香港人一日無個公平、公正、無篩選嘅選舉制度,我哋都會一直呼籲大家杯葛由共產黨操控嘅假選舉:不參選、不投票、不宣傳、不承認。


【呼籲杯葛香港立法會選舉聯署聲明】

https://www.liberkong.org/post/%E3%80%90%E5%91%BC%E7%B1%B2%E6%9D%AF%E8%91%9B%E9%A6%99%E6%B8%AF%E7%AB%8B%E6%B3%95%E6%9C%83%E9%81%B8%E8%88%89%E8%81%AF%E7%BD%B2%E8%81%B2%E6%98%8E%E3%80%91


聯署表格:https://forms.gle/yEwGs1PGFEXNkA8z7


^資料來源:https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1607336-20210824.htm?spTabChangeable=0

28 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page