top of page

【Hong Kong's Stage-Managed Election is Fooling Nobody】
早前,彭博社喺網站刊登一篇名為 Hong Kong's Stage-Managed Election is Fooling Nobody嘅專欄評論文章^。三日後,曾國衛去信譴責文章毫無根據同散播恐懼,有意破壞本港選舉制度。

Matthew Brooker喺內文批評所謂「完善」咗嘅選舉制度只係一場受港共操控嘅選舉 。而曾國衞去信強調今次選舉無論係咩政治光譜,香港人都可以「自由」投票同參選,呢句正正印證咗內文所講專制政權會假扮仲有民主,利用佢哋所聲稱「公平」嘅選舉,為政權製造有認受性嘅假象。

拘捕所有反對派、一場有篩選嘅選舉已經唔可以稱上係「公平」同「民主」,呢個係非常客觀嘅事實。上星期,有人因轉載投白票嘅言論俾廉政公署以違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》為由拘捕,當港共想以各種手段去禁絕香港人反抗暴政,我哋更加要反其道而行,杯葛呢場被受操緃嘅偽選舉:不參選、不投票、不宣傳、不承認。

聯署表格https://forms.gle/Ekt7fJqAvEvy2JZX9

共同發起人: @liberkong |港援 @hkaid.uk

參與名單(更新時間 2021/11/12)

驛站 Athenasarmyuk

英國港僑協會 Hongkongers in Britain

前區議員 尤漢邦 Yau Hon Pong

前區議員 張嘉莉 Clara Cheung

攬炒團隊 Hong Kong Liberty

前區議員 丘文俊 Yau Man Chun

前區議員 郭子健 Daniel Kwok Tsz Kin

蘇格蘭香港人 Scottish Hongkongers

^資料來源:https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-11-07/hong-kong-s-stage-managed-election-process-will-be-tested-by-turnout

12 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page